Post Single 1

Ý nghĩa của logo VNGroup mới

Hệ thống Nhận diện thương hiệu tổng thể của VNGroup không chỉ mang đậm bản sắc riêng mà còn góp phần tăng cường vai trò của các giá trị hiện có, làm cơ sở cho sự kế thừa, phát triển cho những bước tiến mới trong tương lai.  Cụ thể hơn, bản sắc nhận diện thương hiệu VNGroup thể hiện: